Klachten en geschillen sessies

Een klacht over de sessies kan worden gemeld op het e-mailadres: klachten@bluekachina.nl.

Aangesloten bij

 • Collectief Alternatief Therapeuten (CAT)

CATvirtueelschildConform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht zijn cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van CAT is werkzaam bij GATgeschillen. GATgeschillen is een expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector.

 

 

Klachtenregeling

GATVirtueelschildBij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij GATgeschillen.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging CAT.
https://www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/

Wie begeleiding krijgt binnen de praktijk, kan verzekerd zijn van strikte geheimhouding. Alle gegevens worden met uiterste zorg behandeld en niet beschikbaar gesteld aan derden. Mocht overleg met derden noodzakelijk blijken, dan worden hierover vooraf afspraken gemaakt met de cliënt. 

De energetische behandeling mag nooit worden gezien als een vervanging van de reguliere behandelingsmethoden maar kan wel prima gecombineerd worden. Voorop gesteld moet worden dat men met zijn klachten eerst naar de huisarts is geweest. Het veranderen of afbouwen van medicijnen moet altijd met de behandelende arts worden overlegd.

Vergoeding zorgverzekeraars:

Wij werken niet samen met zorgverzekeraars omdat we niet gevangen willen worden in de beperkingen die zij de sector opleggen. Door recente wetgeving moeten we echter wel voldoen aan een deel van de voorwaarden zoals: cliëntendossier, behandelplan en cliëntenovereenkomst.

 

Klachten en geschillen opleiding

Aangesloten bij

 • GAT-register opleidingen (GRO)

GRO websiteOns opleidingscentrum is GRO erkend en valt daardoor ook onder GATgeschillen. GAT is toezichthouder van dit register waarin opleiders en hun scholing(en) met de Kwaliteitswet Wkkgz als kompas op waarde worden geschat. GAT is een rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie in de alternatieve zorg sinds 2017. In de evaluatie van de Wkkgz (.pdf) wordt de overheid aanbevolen de alternatieve sector beter te structureren / informeren in samenwerking met beroepsorganisaties en koepels. GRO werkt hieraan actief mee door opleiders in onze branche op kwaliteit te beoordelen en opleiders bij te staan in deze professionaliseringsslag.

 

Klachtenregeling

 1. Een klacht over de opleidingen kan worden gemeld op het e-mailadres: klachten@bluekachina.nl.
 2. De gehele behandeling en afhandeling geschiedt via de website en het specifieke e-mailadres klachten@bluekachina.nl. Wanneer deze communicatie niet adequaat verloopt kan contact worden gezocht met onze functionaris mevrouw Agnetha Stevens agnetha@bluekachina.nl.
 3. Klachten worden in eerste instantie behandeld door de persoon die de opleiding verzorgt. Wij gaan ervan uit dat we snel gezamenlijk een oplossing kunnen vinden.
 4. Uitspraak op een klacht vindt plaats binnen 4 weken na indiening.
 5. Wanneer de klager niet akkoord gaat met de uitspraak kan er beroep worden aangetekend bij de geschillencommissie van het GAT:
  https://www.gatgeschillen.nl.
 6. Deze externe instantie doet een voor Blue Kachina bindende uitspraak binnen vier weken na ontvangst van het beroep. Eventuele consequenties van de uitspraak worden binnen vier weken afgehandeld.
 7. Wanneer de aangegeven termijnen van klacht- en beroepsafhandeling of afhandeling van de uitspraak niet gehaald kunnen worden ontvangt de klager daarvan binnen vier weken bericht, met opgave van redenen en de termijn die het uitstel gaat duren.
 8. Blue Kachina garandeert de vertrouwelijke behandeling van iedere klacht / beroep.
 9. Opslag van de gegevens vindt plaats in een database gekoppeld aan de Blue Kachina website, waar uitsluitend de geautoriseerde personen toegang toe hebben.
 10. Na de uitspraak op klacht of beroep worden de geregistreerde gegevens nog 24 maanden bewaard. Na deze termijn worden alle gegevens betreffende de klacht vernietigd.