Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen Blue Kachina VOF en de student.

1. Algemene begripsbepalingen

 • Het opleidingscentrum: Blue Kachina VOF
 • De student: degene die zich door middel van het (elektronische) inschrijfformulier heeft ingeschreven voor een van de door het opleidingscentrum georganiseerde opleiding.
 • De studiegids of website: studie informatie van het opleidingsinstituut waarin alle relevante gegevens van de betreffende opleiding(s) zijn vermeld.
 • Opleiding: synoniem voor training, workshop, cursus, informatiebijeenkomst, coaching waarbij Blue Kachina VOF zorg draagt voor de inhoud en de docent.
 • Studieovereenkomst: overeenkomst tussen Blue Kachina VOF en student om de gevraagde opleiding te verzorgen respectievelijk te ontvangen tegen de vastgestelde vergoeding.

2. De opleiding

 1. De student wordt de garantie gegeven dat de opleiding, is afgestemd op de eisen van de registrerende instantie, namelijk de CRKBO. Indien deze eisen worden gewijzigd, dan zal de opleiding daaraan worden aangepast.
 2. Het opleidingscentrum verzorgt de opleiding zoals deze vermeld staat op de website.

3. De overeenkomst tussen opleidingscentrum en student

 1. De overeenkomst tussen het opleidingscentrum en de student wordt schriftelijk of via e-mail aangegaan.
 2. Bij ontvangst van de overeenkomst door het opleidingscentrum treedt de studieovereenkomst in werking.
 3. De student ontvangt een bevestiging van inschrijving van het opleidingscentrum in de vorm van een factuur.
 4. Indien de student jonger dan 18 jaar is, dient een wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier mede te ondertekenen.
 5. De student is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan het opleidingscentrum te melden.
 6. Door zich aan te melden accepteert student deze algemene voorwaarden.

4. Kosten van de opleiding

Aan de opleiding zijn onder meer de navolgende kosten verbonden:

 1. kosten voor deelname: het opleidingscentrum bepaalt de hoogte van het lesgeld en vermeldt dit op de website.
 2. leermiddelen en materialen: het opleidingsinstituut bepaalt de kosten voor leerboeken, dictaten en werkmateriaal en vermeldt deze op website.

5. Betaling van de kosten voor de opleiding

 1. Betaling van de kosten dient steeds bij vooruitbetaling te geschieden en maximaal binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van het opleidingsinstituut (zie art. 6.f) blijft de verplichting tot betalen van het lesgeld onverminderd bestaan. Ook in dit geval is het verschuldigde lesgeld direct opeisbaar.
 3. Bij voortijdige beëindiging worden de reeds te veel betaalde kosten, rekening houdend met een eventuele opzeggingstermijn terugbetaald.

6. De voorwaarden voor het annuleren van een opleiding

Indien de opleiding door de cursist wordt geannuleerd geldt de volgende annuleringsregeling:
 1. Annulering dient schriftelijk of via email te geschieden.
 2. Binnen 14 dagen is annulering kosteloos en terugbetaling (indien van toepassing) zal binnen de 14 dagen na annulering geschieden.
 3. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag kan de cursist de opleiding annuleren, er wordt er 10% administratiekosten in rekening gebracht.
 4. Bij annulering tussen de 8 en 4 weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag is de cursist 50% van het bedrag voor de opleiding verschuldigd.
 5. Bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang van de eerste dag van de opleiding is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd.
 6. Pas bij bevestiging van de opzegging door het opleidingsinstituut via e-mail is de annulering geaccepteerd.

7. Beëindiging van de overeenkomst

 1. De cursist kan een overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van het lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
 2. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 6 bestaat, als het onderwijs door het opleidingscentrum met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 3. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden.
 4. Het opleidingscentrum is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aan genomen dat de belangen van het opleidingscentrum of van andere cursisten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van de volledige kosten blijft daarbij onverminderd bestaan.
 5. Als de cursist 3 jaar van de opleiding ineens heeft betaald:
  1. Het is niet mogelijk de kosten van een lopend opleidingsjaar terug te ontvangen.
  2. Annulering voor het volgende opleidingsjaar wordt gedaan door schriftelijke afmelding voor het einde van de laatste dag van het lopende opleidingsjaar.
  3. De kosten voor annulering zijn 10% van het totale bedrag dat is betaald voor de 3 opleidingsjaren.
  4. Het restant, kosten voor niet genoten opleidingsjaren min de annuleringskosten, betaalt het opleidingscentrum binnen 4 weken na afmelding terug.

8. Invordering van de kosten voor de opleiding

 • Ongeacht het hiervoor bepaalde zal, indien de student in gebreke blijft met betaling van de verschuldigde kosten voor de opleiding, tot incassomaatregelen worden overgegaan. Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

9. Materialen en eigendomsrecht

 • Het opleidingscentrum bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de opleiding ter beschikking gesteld worden. Boeken en materialen kunnen bij het opleidingsinstituut aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de student.

10. Aansprakelijkheid

 1. Het opleidingsinstituut is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan studenten toebehorende voorwerpen.
 2. Alle schade door de student toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de student of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.
 3. De student is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.
 4. Het opleidingscentrum gaat in haar selectie uit van studenten welke in staat zijn tot zelfreflectie. Het volgen van de opleiding is geheel op eigen risico van de student. Veranderingen in de persoonlijke levens- en arbeidssfeer welke mogelijk kunnen ontstaan door inzichten opgedaan naar aanleiding van de opleiding vallen buiten de verantwoordelijkheid van het opleidingscentrum.
 5. Het opleidingscentrum gaat in haar selectie uit van studenten die niet verslaafd zijn of onder behandeling staan van de geestelijke gezondheidszorg.
 6. Indien opleidingscentrum om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Hiervoor dient de originele factuur te worden overlegd.
 7. Het is mogelijk dat opleidingscentrum op haar website hyperlinks opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke hyperlinks zijn louter informatief. Opleidingscentrum is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

11. Tijden en plaatsen voor de opleiding

 1. Het opleidingscentrum is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de opleiding of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de opleiding te wijzigen. Indien de student met deze wijziging niet kan instemmen, kan de student dit binnen 14 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de student worden ontbonden en een gedane aanbetaling zal door het opleidingscentrum worden gerestitueerd.
 2. Het opleidingscentrum is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de tijden waarop de opleiding plaats zal vinden dan wel de plaats waar waar de workshop plaats zal vinden tussentijds te wijzigen. In een dergelijk geval van overmacht kan geen beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde zoals genoemd onder lid a.

12. Auteursrecht

 • Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het opleidingscentrum berust bij het opleidingscentrum. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van het opleidingscentrum.
 • Tijdens de duur van de opleiding is het niet toegestaan zonder toestemming de technieken met anderen delen, tenzij nadrukkelijke toestemming van het opleidingscentrum is ontvangen.

13. Klachten

 1. Bij geschillen volgt u onze klachtenprocedure.
 2. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of wij een lopend lidmaatschap hebben via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/.
 3. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
 4. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”

14. Website en studiemateriaal

 • Druk- en zetfouten, prijswijzigingen en wijzigingen van de inhoud van de opleidingen in de studiegids/website voorbehouden.

15. Vertrouwelijkheid

 • Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor Blue Kachina VOF, haar medewerkers en de docenten.
  Voor meer informatie kunt u onze privacy verklaring raadplegen.